قال کاری شیمیایی طلا  

1- انجام قال کاری شیمیایی با راندمان 100 درصد
2- عدم اتلاف طلا در روش موجود
3- قابلیت تحویل پسماندها در صورت تمایل
4- کاهش زمان قالکاری به مدت 10 ساعت

استفاده از روش های آنالیزی به منظور اطمینان از راندمان 100 درصد