تست لیچینگ

بهینه سازی فاکتور های زمان ،غلظت سیانید،دما ،PH، میزان خردایش و ...