الوشن طلا  از کربن فعال

1- کم ترین حجم ماده شیمیایی مصرفی

( پس دادن الباقی مواد شیمیایی در صورت تمایل)

2- شستشوی طلا از روی کربن فعال با حداکثر راندمان 97 درصد

3- کاهش زمان زمان الوشن به کمتر از 24 ساعت

4- بدون اتلاف کربن فعال به صورت خردایش ( کار در دما و فشار محیط)

5- بدون اتلاف طلا